Wniosek sponsoringowy

 

Wnioskodawca


Pole musi być uzupełnione

Jeśli rozpoczęcie projektu planowane jest w ciągu 30 dni od dziś, wniosek nie będzie rozpatrywany.

Pole musi być uzupełnione

Adres kontaktowy


Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione

Osoba kontaktowa


Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione

Informacje o projekcie


Pole musi być uzupełnione
Termin realizacji projektu
Jeśli rozpoczęcie projektu planowane jest w ciągu 30 dni od dziś, wniosek nie będzie rozpatrywany
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione

(Proszę określić: społeczne i promocyjne cele projektu; beneficjenta/grupę beneficjentów; zakładane rezultaty; harmonogram realizacji)

Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Legenda do kategorii:

Sport projekty/przedsięwzięcia związane ze sportem profesjonalnym – kluby, drużyny, związki sportowe, wydarzenia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej
Kultura projekty/przedsięwzięcia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej związane z kulturą, realizowane przez profesjonalne podmioty (m.in. teatry, filharmonie, galerie sztuki, muzea)
Społeczne projekty/przedsięwzięcia z każdego obszaru tematycznego (m.in. sport, kultura, edukacja, ekologia), które realizowane są z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych lub ich cel jest podyktowany dobrem społecznym. Przykładowo: akademie sportowe, szkolenie sportowe, sport amatorski i półamatorski, lokalne wydarzenia kulturalne, programy informacyjno-edukacyjne, działania pro patriotyczne, działania dla klimatu/ochrona środowiska, nauka i edukacja
Biznes projekty/przedsięwzięcia o charakterze biznesowym (np. konferencje, targi, kongresy, szczyty, wydarzenia branżowe), wpływające na budowanie relacji biznesowych
Wniosek o gadżety tylko wsparcie rzeczowe

Do realizacji których z poniższych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) przyczynia się projekt? (wymagane minimum 1) *

(więcej informacji na temat poszczególnych celów: http://www.un.org.pl/)

Wkład sponsorski


Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione
Pole musi być uzupełnione

Dopuszczalne tylko załączniki w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.

Zgody


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Energa Spółka Akcyjna. 2) Nasze dane kontaktowe to: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 5) Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego zawarcia umowy. 6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: a) Uprawnione organy publiczne, b) Podmioty Grupy Energa, c) Podmioty dostarczające korespondencję, d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, e) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, f) Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO, g) Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO. 7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.: a) W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń; b) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres ich wypełniania, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. c) W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8) Informujemy o przysługującym prawie do: a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, d) przenoszenia danych, e) usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające uprawnienie. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3). 9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda RODO jest wymagana

Zgoda marketingowa jest wymagana

Zgoda jest wymagana

Przygotowanie formularza do wysłania: