Logo Energa

Wniosek sponsoringowy


Wnioskodawca


Jeśli rozpoczęcie projektu planowane jest w ciągu 30 dni od dziś, wniosek nie będzie rozpatrywany.

Adres kontaktowy


Osoba kontaktowa


Informacje o projekcie


Jeśli rozpoczęcie projektu planowane jest w ciągu 30 dni od dziś, wniosek nie będzie rozpatrywany.

(Proszę określić: społeczne i promocyjne cele projektu; beneficjenta/grupę beneficjentów; zakładane rezultaty; harmonogram realizacji)

Legenda do kategorii:

Sport projekty/przedsięwzięcia związane ze sportem profesjonalnym – kluby, drużyny, związki sportowe, wydarzenia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej
Kultura projekty/przedsięwzięcia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej związane z kulturą, realizowane przez profesjonalne podmioty (m.in. teatry, filharmonie, galerie sztuki, muzea)
Społeczne projekty/przedsięwzięcia z każdego obszaru tematycznego (m.in. sport, kultura, edukacja, ekologia), które realizowane są z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych lub ich cel jest podyktowany dobrem społecznym. Przykładowo: akademie sportowe, szkolenie sportowe, sport amatorski i półamatorski, lokalne wydarzenia kulturalne, programy informacyjno-edukacyjne, działania pro patriotyczne, działania dla klimatu/ochrona środowiska, nauka i edukacja
Biznes projekty/przedsięwzięcia o charakterze biznesowym (np. konferencje, targi, kongresy, szczyty, wydarzenia branżowe), wpływające na budowanie relacji biznesowych
Wniosek o gadżety tylko wsparcie rzeczowe

(więcej informacji na temat poszczególnych celów: http://www.un.org.pl/)

1. Koniec z ubóstwem
Musi być zaznaczona przynajmniej jedna wartość
2. Zero głodu
3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
6. Czysta woda i warunki sanitarne
7. Czysta i dostępna energia
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
10. Mniej nierówności
11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedziana konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
17. Partnerstwa na rzecz celów

Wkład sponsorskiDopuszczalne tylko załączniki w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB.


Zgody


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Energa Spółka Akcyjna. 2) Nasze dane kontaktowe to: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 5) Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego zawarcia umowy. 6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: a) Uprawnione organy publiczne, b) Podmioty Grupy Energa, c) Podmioty dostarczające korespondencję, d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, e) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, f) Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO, g) Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO. 7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.: a) W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń; b) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres ich wypełniania, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. c) W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8) Informujemy o przysługującym prawie do: a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, d) przenoszenia danych, e) usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające uprawnienie. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3). 9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyżej zamieszczonym obowiązkiem informacyjnym
Potwierdzam, że wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez ENERGA SA w celu rozpatrzenia złożonego wniosku drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących na podany przeze mnie numer telefonu i adres poczty elektronicznej(jeżeli zostanie wskazany). Wiem, że zgoda jest dobrowolna oraz, że mogę wycofać ją w każdym momencie, może to jednak wpłynąć na szybkość nawiązania ze mną kontaktu.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z założeniami „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2021-2023 w Grupie Energa